ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี