คู่มือปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน

การให้บริการงานสำเนาเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2565)
นายอาทิตย์ แก้ววงษา
artit.k@nsru.ac.th
เมื่อ 25 ก.ค. 2565
การจัดประชุมบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2565)
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
tussanee.s@nsru.ac.th
เมื่อ 29 เม.ย. 2565
งานธุรการและงานสารบรรณ (2564)
น.ส.วลีรัตน์ ด้วงมหาสอน
valeerat.d@nsru.ac.th
เมื่อ 17 เม.ย. 2564

งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ (2564)
นายศราวุธ ธะในสวรรค์
sarawut.t@nsru.ac.th
เมื่อ 19 เม.ย. 2564
การให้บริการงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคนิควิธีการใช้งานอย่างง่าย สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมีบางประเภทที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก (2564)
น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย
jiratcha.p@nsru.ac.th
เมื่อ 19 เม.ย. 2564
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (2564)
นางสุนันทา คงเงิน
sununta.k@nsru.ac.th
เมื่อ 19 เม.ย. 2564

การจัดการห้องปฏิบัติการเคมี (2564)
นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์
khaneungnit.p@nsru.ac.th
เมื่อ 19 เม.ย. 2564
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2563)
น.ส.พัชรี พันธุ์อุดม
patcharee.p@nsru.ac.th
เมื่อ 19 เม.ย. 2564
คู่มือการเบิกจ่ายและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (2558)
น.ส.ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์
chanitnun.k@nsru.ac.th
เมื่อ 19 เม.ย. 2564