ติดต่อสอบถามข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อเรา สำนักงานคณบดี

ข้อมูลการติดต่อ

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 1401 - 1404

เบอร์โทรสาร: 056-882531

วันทำการ: จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

: เสาร์ - อาทิตย์ : 8.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 • สำนักงานคณะ
 • หัวหน้าสำนักงานคณะ
 • คณบดี
 • รองคณบดี
 • ห้องประกันคุณภาพ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
 • 1401, 1402
 • 1403
 • 2500
 • 2501
 • 1400
 • 1405
 • 1415
 • 1424
 • 2503
 • 2502, 2522
 • 2528
 • 2530
 • 1160