ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ร่วมสร้างนวัตกรรมจากแห้วนา

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับบุคลากรจาก เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณาจารย์ ร่วมพูดคุยหาแนวทางเพื่อสร้างนวัตกรรมการแปรรูปจากแห้วนา ของชาวบ้านในเทศบาลบรรพตพิสัย ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นสิ้นค้าในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมนนทร....

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ ....

เยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำพื้นที่ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ของผู้ต้องขังหญิง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นันทวุฒิ นิยมวงษ์ และอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำพื้นที่ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ของผู้ต้องขังหญิง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์....

โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน กิจกรรมที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย ดร.พิมรา ทองแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน ณ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ในโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน กิจกรรมที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ในระหว่างการเก็บข้อมูล ได้พบปะแลก....

ร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ และพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง) เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ และพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง) เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค....