ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทุนอบจ.นว.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทุนอบจ.นว.)ให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิทยากร ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ มาบรรยายทุนการศึกษา และให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ อาคาร 8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม....

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 65 กิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน (อาหารหมักสู่การผลิตระดับชุมชน) วิทยากรโดย ดร.อันธิกา บุญแดง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ ม.เกษตร และ ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตฯ ให้ก....

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วัน พุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet ....

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครสวรรค์ โดย ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด และ ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ฮิลด์ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ท่านจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ร่วมกับหั....

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอด1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครสวรรค์ โดย ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด และ ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอด1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ท่านชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื....