1 ตุลาคม 2562 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
2 พฤษภาคม 2562 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
25 พฤศจิกายน 2559 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
6 มิถุนายน 2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
8 กันยายน 2558 การคัดเลือกหัวข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
8 กันยายน 2558 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
1 สิงหาคม 2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)
25 กรกฎาคม 2557 รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน
16 มิถุนายน 2557 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
16 มิถุนายน 2557 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557
19 พฤษภาคม 2557 การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต