"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

13 กรกฎาคม 2563 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
24 ตุลาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
3 กรกฎาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ"
25 มิถุนายน 2562 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 พฤษภาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019)
21 มีนาคม 2562 การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
19 ธันวาคม 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา
25 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
6 มิถุนายน 2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
7 เมษายน 2558 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
16 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ " ๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน "
16 มีนาคม 2558 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ
15 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ
26 มกราคม 2558 เรื่อง การสรรหาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
28 สิงหาคม 2557 แบบฟอร์มโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558
1 สิงหาคม 2557 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)
25 กรกฎาคม 2557 รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน
3 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ(รอบสอง)ปีการศึกษา๒๕๕๗
3 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกายฯ
3 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Admission)
3 กรกฎาคม 2557 ประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
26 พฤษภาคม 2557 สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ
19 พฤษภาคม 2557 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557
19 พฤษภาคม 2557 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในlถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
19 พฤษภาคม 2557 การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3 มีนาคม 2557 ขอแสดงความยินดี