"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"


ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงค

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงค

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท


ร่วมสร้างนวัตกรรมจากแห้วนา

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2

เยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำพื้นที่ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ของผู้ต้องขังหญิง