"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงค

โครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสต


ร่วมสร้างนวัตกรรมจากแห้วนา

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2

เยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำพื้นที่ฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ของผู้ต้องขังหญิง