W3.CSS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Using images to indicate how many slides there are in the slideshow, and highlight the image the user is currently viewing.


โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทุนอบจ.นว.)

โครงการบริการวิชาการกิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕