ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย
ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 "แคแสดวิชาการ 67" (3 -5 เม.ย. 67)
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “The National Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการสำหรับบุคลากรในระบบการศึกษาไทย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องเทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2

ข่าว สมัครเรียน

...
...

ข่าว อบรม/กิจกรรม

...
...

ข่าว ประชาสัมพันธ์

...

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้า

...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย

" วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL "
วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน/ ค่ายวิชาการ

...
...
...
...
...
...

YouTubeChannel