"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
      “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16-18 และ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 เรามีกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วมการแข่งขัน ..สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่ http://scienceweek.nsru.ac.th/index.php มาสมัครกันเยอะๆ นะคร้าบบบ