"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔