"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
      รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #เปิดรับสมัครรอบ2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 นี้ สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรมากมายสำหรับนักเรียนที่สนใจ ดังนี้ เปิดการเรียนการสอน 17 หลักสูตรด้วยกัน ▶️หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ) ▶️หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ) ▶️หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) (วท.บ) ▶️หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ) ▶️หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) (วท.บ) ▶️หลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ) ▶️หลักสูตรสถิติและวิทยาการข้อมูล (วท.บ) ▶️หลักสูตรเคมี (วท.บ) ▶️หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ) ▶️หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ) ▶️หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร (วท.บ) ▶️หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ) ▶️หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ) ▶️หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ) ▶️หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ) ▶️หลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) ▶️หลักสูตรเคมี (ค.บ.) สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/pr/student.php #dek65 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.youtube.com/.../UCV6EipW19AeZD4YlfdjBstw/videos