"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
      กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ออกแล้วจร้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #เปิดรับสมัครรอบแรกประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 พ.ย. - 15 พ.ย. 64 สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรมากมายสำหรับนักเรียนที่สนใจ ดังนี้ เปิดการเรียนการสอน 17 หลักสูตรด้วยกัน * หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ) * * หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ) * * หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) (วท.บ) * * หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ) * * หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) (วท.บ) * * หลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ) * * หลักสูตรสถิติและวิทยาการข้อมูล (วท.บ) * * หลักสูตรเคมี (วท.บ) * * หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ) * * หลักสูตรชีววิทยา (วท.บ) * * หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร (วท.บ) * * หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ) * * หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ) * * หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ) * * หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ) * * หลักสูตรฟิสิกส์ (ค.บ.) * * หลักสูตรเคมี (ค.บ.) สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://regis.nsru.ac.th/pr/