"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องผลการพิจารณาการเข้าหอพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์ และแฟลต