ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้นำความบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

พ.ศ. 2518
คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2529
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระราช บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ. 2530
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2532
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2533
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2534
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดทำการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และเปิดทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จำนวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา

พ.ศ. 2535
ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) เป็น “สถาบันราชภัฏนครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2542
คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี เป็นคณะจากการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542

พ.ศ. 2547
รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2548
เปลี่ยนคำนำหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พ.ศ. 2549
จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักงานคณบดี 2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2554
จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาธารณสุขศาสตร์