ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ศาสตราจารย์”