"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาสถิติศาสตร์