ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทุนอบจ.นว.)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (ทุนอบจ.นว.)ให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิทยากร ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ มาบรรยายทุนการศึกษา และให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ อาคาร 8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

ประกาศข่าวเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565 โดย : นายอาทิตย์ แก้ววงษา