ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


วัน พุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ และการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Google Meet

ประกาศข่าวเมื่อ : 1 มิ.ย. 2565 โดย : นายอาทิตย์ แก้ววงษา