"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ เข้ารับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร