"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (3501)