"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “ศาสตราจารย์”