ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้สนับสนุนทุนอุปการะการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 8 ทุน ในอัตราทุนละ 40,000 บาท นั้นเนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ทุนจึงประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คัดเลือกนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ทางคณะประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับคัดเลือกกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม หรือสามารถดาว์ดโหลดใบสมัครทุนทางเว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/และเพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา NSRU ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม จนถึง 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://sd.nsru.ac.th/
Link ข้อมูล : http://sd.nsru.ac.th/
บันทึกข่าวเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563