ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7


สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ และนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมโครงการและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จุดประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ในรูปแบบบรรยายปากเปล่า พร้อมทั้งมีการประกวดผลงานด้านสัมมนาและโครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสามารถนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนางานวิจัยในขั้นสูงได้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://mathstatnsruseminar7.wixsite.com/mathstat-nsru
Link ข้อมูล : https://mathstatnsruseminar7.wixsite.com/mathstat-nsru
บันทึกข่าวเมื่อ : 24 ตุลาคม 2562