การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ"


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ" ลงทะเบียน แบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPO183W7SiZpzwQ9_DmCdUgJHpiN3o-mDCj0-zXChRw2auYw/viewform กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร : ไฟล์แนบ
Link ข้อมูล : http://www.nsru.ac.th/th/news/2699
ประกาศข่าวเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562