ประชาสัมพันธ์โครงการค่าย

ด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงทำ ค่าย "ก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้น และส่งเสริมการเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ไฟล์แนบ
Link ข้อมูล : IMG_858585
ประกาศข่าวเมื่อ : 10 มีนาคม 2560