โครงการแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน OTOP เพื่อเศรษฐกิจชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน OTOP เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากโรคที่มีปัญหาต่อสุขภาพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธ์ กลุ่ม อสม แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ได้นำความรู้เรื่องพืชสมุนไพรเบื้องต้นแบบต่างๆ สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร วิธีการแปรรูปสมุนไพร บรรจุภัณฑ์และ แนวทางการตลาดและฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำไปผลิตใช้เองและประกอบอาชีพได้ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ไฟล์แนบ
Link ข้อมูล : https://www.facebook.com/nsruscience/photos/a.562704007088062.1073741825.397929293565535/1420128524678935/?type=3&theater
ประกาศข่าวเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2559