ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://apr.nsru.ac.th/New_regis/Regis_page.php?pag
Link ข้อมูล : http://apr.nsru.ac.th/New_regis/myfile/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%202559_%E0%B8%A3%E0%B8%A
บันทึกข่าวเมื่อ : 6 มิถุนายน 2559