หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Health


ปรัชญา

"มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้
และทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อปกป้อง ดูแลสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
และชุมชนรอบสถานประกอบการ"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ :

ส.บ.

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Public Health

ชื่อย่อ :

B.P.H.

ความสำคัญ

  สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ และในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งการป้องกันการเกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบอาชีพ ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคลากรหรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง
ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์