หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

Bachelor of Education Program in Physics


ปรัชญา

  "ผลิตครูฟิสิกส์ที่มีคุณภาพสูง บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ จัดการศึกษาและพัฒนาตนให้เป็นคนดี
มีสติปัญญา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ชื่อย่อ :

ค.บ.(ฟิสิกส์)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Education Program in Physics

ชื่อย่อ :

B.Ed. (Physics)

ความสำคัญ

  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ครูสอนวิชาฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ ในทุกสังกัด
นักวิชาการทางด้านการศึกษา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ
อาจารย์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์