หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety


ปรัชญา

"มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้
และทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อปกป้อง ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ประกอบอาชีพ และชุมชนรอบสถานประกอบการ"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ความสำคัญ

  สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ และในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งการป้องกันการเกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบอาชีพ ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ/ โรงงานอุตสาหกรรม
นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
พนักงานตรวจความปลอดภัย นักวิชาการแรงงาน สังกัดหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจสอบด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม/ ผู้ชำนาญการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
อาจารย์ละออง อุปมัย
ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว
อาจารย์สุชา นุ่มเกลี้ยง