หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Bachelor of Science Program in Mathematics


ปรัชญา

  "คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยในการฝึกคนให้คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Mathematics)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Mathematics)

ความสำคัญ

    วิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทฤษฎีที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลาย ๆ ทฤษฎีสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ ทำให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในการนำความรู้ไปอ้างอิง เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  บุคลากรและที่ปรึกษาทางการเงิน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
  นักวิจัย นักสำรวจ
  นักสถิติ
  พนักงานธนาคาร
  ครู อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน
  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ
ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
ผศ.ชม ปานตา
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา
อาจารย์ ดร.ภัทริณี คงชู