หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology


ปรัชญา

  "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เป็น สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
มีวินัยในการทำงาน สนใจเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม มีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม
ตั้งใจทำหน้าที่ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน และท้องถิ่น
ด้วยการติดตามข่าวสาร และความรู้อยู่เสมอ"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Environmental Science and Technology)

ความสำคัญ

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาที่มีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยี และนิเวศวิทยา ในลักษณะที่เป็นพหุวิทยาการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ป้องกัน และการจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้นั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการศึกษาทางด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันมลพิษ ทั้งในสถานประกอบการหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาการควบคุมมลพิษ
ประกอบวิชาชีพผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานในด้านการวิเคราะห์ วิจัย ควบคุมมลพิษ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ-ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน
อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม