หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science


ปรัชญา

"เป็นศาสตร์รากฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Computer Science)

ความสำคัญ

  เนื่องจากความก้าวหน้าอันรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญ ในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ก้าวทันต่อพัฒนาการและความ เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
นักออกแบบส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์กับผู้ใช้ (UX and UI Designer)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Specialist)
วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
นักวิเคราะห์และนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Analysis and Data Scientist)
รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
ผศ.ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
อาจารย์ภาสกร วรอาจ
ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน