หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

Bachelor of Science Program in Chemistry


ปรัชญา

  "เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านเคมีที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านเคมี มีแนวทางการสอนและการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (เคมี)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Chemistry)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Chemistry)

ความสำคัญ

  การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเคมีเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางเคมีจำนวนมากที่มีศักยภาพเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านเคมีให้มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อไปพัฒนาประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 - บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี
 - นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทั้งบริษัทอุตสาหกรรมในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุบเคลือบโลหะ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
 - นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมีในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 - ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเคมี
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
อาจารย์ ดร.ชนิตา ขนันทอง
ผศ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์