หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

Bachelor of Science Program in Biotechnology

c

ปรัชญา

"มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติพร้อมสำหรับการทำงาน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพ
เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม
ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Biotechnology)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Biotechnology)

ความสำคัญ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2559) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติพร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
พนักงานขายหรือพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์
ผศ.ดร.เรณู อยู่เจริญ