หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Science Program in Biology


ปรัชญา

"บัณฑิตชีววิทยาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม นำวิจัยแก้ไขปัญหาท้องถิ่น"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (ชีววิทยา)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Biology)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Biology)

ความสำคัญ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ครอบคลุมหลักการทางด้านชีววิทยาโดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ และทำงานวิจัยในระดับสูงต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาลต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
- บุคลากรทางการศึกษา (ครู/อาจารย์)
- พนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา เช่น บริษัทผลิตวัคซีน ยา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ทางการแพทย
- ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา
ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต
ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร
รศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล
อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย