หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology


ปรัชญา

"เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรนวัตกรรม
มีคุณธรรม มุ่งพัฒนาท้องถิ่น"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Information Technology)

ความสำคัญ

  ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นสากล ทำให้ เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะยุคดิจิทัลที่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ยุคที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดเนื้อหาให้มีความ หลากหลายรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ ตรงความต้องการของตำแหน่งงาน ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลัง สำคัญในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
นักวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการครู/ครูโรงเรียนเอกชน (ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพครูเพิ่มเติม)
เจ้าหน้าที่เทคนิคและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจส่วนตัว
ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม