ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

“ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรอัจฉริยะที่สร้างนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น”

พันธกิจ

1.ผลิตกำลังคนที่มีความรู้และเป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ เป็นคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10
2.สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าตรงตามความต้องการของสังคม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น
4.บริหารจัดการภายในองค์กรด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายในการบริหารงาน

1.พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมบุคคลทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสง์ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย
3.เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าของผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมเป็นที่ยอมรับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.บริการวิชาการที่มีคุณภาพตรงความต้องการของท้องถิ่น
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรอิสระ