ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

“ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2.บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น
3.พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการทำวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการ (วิชาการ) แก่ชุมชน
6.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายในการบริหารงาน

1.พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมบุคคลทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสง์ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย
3.เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าของผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมเป็นที่ยอมรับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.บริการวิชาการที่มีคุณภาพตรงความต้องการของท้องถิ่น
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรอิสระ