คณะกรรมการประจำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระ เก่งเขตรกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
นางนิภาพร ภู่ธราภรณ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี