รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( อาชีวอนามัยและความปลอดภัย )
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( ชีววิทยา )
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( คหกรรมศาสตร์ )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( เคมี )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( เคมี )
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( ฟิสิกส์ )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สถิติและวิทยาการข้อมูล )
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( การสอนคณิตศาสตร์ )
อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตารางเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายงานการประชุมการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สรุปโครงการ
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สรุปกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอาสา ฟิสิกส์สัมพันธ์
สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
แผนพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
รายงานสรุปโครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานของนักศึกษา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เอกสารประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ฯ เรื่อง การแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คู่มือการบริหารงานวิจัย
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจฯ (ยุทธศาสตร์)
แผนบริการวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร "ชาหมัก (kambucha) จากพืชในท้องถิ่น"
โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในชุมชน
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายความรู้ KBO จังหวัดนครสวรรค์
ผลการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจฯ (ยุทธศาสตร์)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
ใบรับรองเลขที่ ๒๘-๒๐๒๑/๐๐๐๐๑ การรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนการจัดสหกิจศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
แบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รายงานผลการดำเนินการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเงิน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์การเงิน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำการแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
นโยบายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564