อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์
อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
อาจารย์ ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
อาจารย์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์