สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางนิภาพร ภู่ธนาภรณ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางวัชรี ไหมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาทิตย์ แก้ววงษา
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.วลีรัตน์ ด้วงมหาสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนันทา คงเงิน
นักวิชาการศึกษา
น.ส.วรพรรณ เวศานนทเวท
นักวิชาการศึกษา
นายปราโมทย์ ดีวันนะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายศราวุธ ธะในสวรรค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.พัชรี พันธุ์อุดม
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย
นักวิทยาศาสตร์
นายศิริชัย ทวีผล
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.กรกมล จันทร์เพียร
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.อรณิชา แก้วเทศ
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.อัญชลี แสนสง
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.เจนจิรา เดชพงค์
นักวิทยาศาสตร์
นายณัฏฐ์ นุชนารถ
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.สมทรง เงินคล
นางชวนชม แม้นพยัคฆ์
น.ส.ชมภูนุช บุญพรหม
น.ส.แหวนเพชร พุทธสามี
นางอัมภรณ์ โพธิ์กรด