อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา
อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
อาจารย์ ดร.ภัทริณี คงชู
ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง
ผศ.ชม ปานตา
ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
อาจารย์วรพรรณ เจริญขำ
อาจารย์พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ
อาจารย์ปิยาภรณ์ แท่นทอง
อาจารย์บุญญฤทธิ์ เงินคำ
อาจารย์ ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา