ทำเนียบผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฯ
อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
นางนิภาพร ภู่ธนาภรณ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี