คณะกรรมการบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 2500, 1409
อีเมล: tinnapan.n@nsru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 1420, 2533
อีเมล: chom.p@nsru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 1402, 1424
อีเมล: rutairat.p@nsru.ac.th
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 2502
อีเมล: pimara.t@nsru.ac.th
อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดี
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 2526
อีเมล: nataporn.m@nsru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 1411, 2501
อีเมล: nanthavut.ni@nsru.ac.th
นางนิภาพร ภู่ธราภรณ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทรศัพท์: 056-219100 ต่อ 1403
อีเมล: nipaporn.k@nsru.ac.th