ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำตรมาสัญลักษณ์ประจำคณะ เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า (LOGO) ประจำคณะ ที่สามารถนำไปใช้อย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งอาคาร สถานที่ บนเว็บไซต์ และ Social Network โดยใช้อักษรและการสื่อสารความหมาย ดังนี้

อักษร SCIENCE สีเขียวเหลือง วางอยู่ในใจกลางตัวอักษรทั้งหมด

แบบอักษร S มีลักษณะคล้ายริบบิ้นขอบเหลี่ยม และมีความพลิ้วไหว แสดงถึงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและอ่อนโยน

แบบอักษร C มีลักษณะแบบเหลี่ยมโค้งมน มีสัญลักษณ์อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคมูลฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นนำเส้นทาง แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหลี่ยม 3 มุม แสดงให้เห็นถึงมุมมองทัศนคติที่กว้างไกล โดยใช้วิทยาศาสตร์นำทาง

แบบอักษร I มีลักษณะให้สื่อถึงสัญลักษณ์อิเล็กตรอนด้านบน ที่อยู่ภายในตัว C

อักษร TECHNOLOGY มีลักษณะตัวอักษรสีดำ อยู่ด้านล่างตัวอักษร SCIENCE เพื่อสื่อให้เห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์

อักษร NSRU มีลักษณะตัวอักษรสีดำ อยู่ด้านบนตัวอักษร SCIENCE เพื่อสื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สีเขียว หมายถึง สถานที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม รวมถึงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีเหลือง หมายถึง สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สีเขียว ผสานกับ สีเหลือง เพื่อสื่อให้เห็นถึงการประสานกลมกลืน และความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน