อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม
ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ
ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม
อาจารย์รังสิตา จันทร์หอม