บุคลากรประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ประยุทธ สุระเสนา
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
อาจารย์ ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์
อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม
ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
รศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
อาจารย์ภาสกร วรอาจ
ผศ.ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
ผศ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง
ผศ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศราวุธ ธะในสวรรค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์