อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
อาจารย์ ดร.ชนิตา ขนันทอง
อาจารย์ ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร
อาจารย์พรรนิพา พวันนา
อาจารย์ ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
อาจารย์ ดร.อภิชาติ บุญมาลัย