Username :
Password :
  หน้าแรก
  ข้อมูลหลักสูตร
   
   
   
   
   
   
   
   
มคอ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิยาศาสตร์ฯ
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
6 มิถุนายน 2559 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)  
16 มิถุนายน 2557 :
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
16 มิถุนายน 2557 :
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 วันที่ 15-29 มิถุนายน 2557  
26 พฤษภาคม 2557 :
สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ  
19 พฤษภาคม 2557 :
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557  
19 พฤษภาคม 2557 :
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในlถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน  
19 พฤษภาคม 2557 :
การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
19 พฤษภาคม 2557 :
การสมัครสอบเข้าเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
3 กรกฎาคม 2557 :
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ(รอบสอง)ปีการศึกษา๒๕๕๗  
3 กรกฎาคม 2557 :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องหอมและผลิตภัฑณ์ดับกลิ่น ผลิตภัฑณ์ทำความสะอาดร่างกายฯ  
3 กรกฎาคม 2557 :
สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Admission)  
3 กรกฎาคม 2557 :
ประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3 กรกฎาคม 2557 :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  
3 มีนาคม 2557 :
ขอแสดงความยินดี  
25 กรกฎาคม 2557 :
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน  
25 กรกฎาคม 2557 :
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน  
1 สิงหาคม 2557 :
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)  
1 สิงหาคม 2557 :
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปี 2557 (เพิ่มเติม)  
28 สิงหาคม 2557 :
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557