เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบการจองรายวิชาของนักศึกษา

เรียนหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่องขั้นตอนการตรวจสอบการจองรายวิชาของน

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหมสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญชวนครูผู้สอ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักและเห็นความสำค...

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ก. สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> รอสอบคัดเลือก ข. สาขาวิชาที่ไม่ม...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักและเห็นความสำค...

อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 และ ภาพการนำเสนอ มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์....